Ordet & tonen arbetssätt

Margareta Jonth, övergripande ansvarigARBETSGRUPP
Efter den första tidens sonderingar, hösten 2001, sammankallades en arbetsgrupp:
Elisabeth Boström, Karlstad, pianist
Synnöve Dellqvist, Piteå, sångerska
Matti Hirvonen, Stockholm, pianist
Iwa Sörenson-von Gertten, Stockholm, sångerska
Margareta Jonth, Uppsala, sångerska, sammankallande


Adjungerade / mentorer tillkom senare:
professor Dorothy Irving, sångerska
professor Irène Mannheimer, pianist

Gruppen, som sammanträffade första gången 1 december 2001, arbetade mycket kreativt och medlemmarna stöttade varandra på olika sätt. I huvudsak utkristalliserade sig följande ansvarsområden:

Hemsidesredaktör för Ordet & Tonen har varit Iwa Sörenson.
Ansvarig för Lanseringen av unga artister har varit Synnöve Dellqvist. Ansvarig coach för dessa unga romansartister har varit Dorothy Irving.
Arbetsgruppens pianister Elisabeth Boström och Matti Hirvonen, liksom Irène Mannheimer, var ovärderliga och avgörande stöttepelare särskilt inför och under Romansmaratondagen 2004.
I samband med Sista Skriket! i Malmö 2007 var sångaren Sven Kristersson som konstnärlig ledare en förutsättning för utformningen och genomförandet. Margareta Jonth har som projektledare och producent lett projektet med dess olika delar.


EKONOMI
Projektet har i grunden varit idéellt. Medverkande har oftast ställt upp gratis eller till ringa betalning – för en angelägen sak. Arbetsgruppen har erhållit ett mindre sammanträdesarvode vid gemensamma möten. Projektledaren har inte haft arvode. Bokföring och ekonomisk redovisning har hanterats av RSK:s kassör. Bokföringen har reviderats av RSK:s revisorer.
Intäkter:
Bidrag från Stiftelsen framtidens kultur, Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Rikskonserter, Svenska Sång- och Talpedagogförbundet, Musikhögskolan i Örebro, Länsmusiken i Stockholm, biljettintäkter vid seminarier och Romansmaraton, Kammarmusikförbundet
ca 420.000 kronor
Utöver dessa intäkter har indirekt tillförts resurser till ett värde i samma storleksordning från:
Konstnärsnämnden, Piteå Musikhögskola, Örebro Musikhögskola, Rikskonserter, Riksteatern, Kammarmusikveckan nov 04 (MA, Rikskonserter, SAMI m.fl), Röstfrämjandet, Sång- och Talpedagogförbundet, Pianopedagogförbundet.
Sista Skriket! i Malmö mars 2007 möjliggjordes tack vare ett bidrag på 200.000 kr från Sparbanksstiftelsen Skåne. Musik i Syd, Musikhögskolan Malmö och RSK satsade administration,  Rikskonserter bidrog med en konsert och Swedbank sponsrade.


NÄTVERK
RSK, Riksförbundet Sveriges Kammarmusikarrangörer / Kammarmusikförbundet
SSTPF, Svenska Sång- och Talpedagogförbundet
SPPF, Svenska Pianopedagogförbundet
Röstfrämjandet
Rikskonserter
musikhögskolor, universitet, folkhögskolor
många eldsjälar i våra personliga nätverk


INLEDANDE ARBETE:
Ta tillvara erfarenheter från fd Romansforum
Ansöka om pengar, göra budget
Skapa hemsidor, genom SSTPF och RSK
E-postnätverk skapas
Artikelserien ”Min romans” återuppstår i Kammarmusik-Nytt
Kontakter tas med media
Informationsblad sprids
Lansering av unga romansduor i samarbete med kammarmusikfestivaler